ÇOCUK GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ÇOCUK GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği, hedefleri doğrultusunda çalışmalar sürdürürken, çocuğa zarar vermemeyi birinci öncelik olarak görmektedir. TEMAS için, istismarın her türünden uzak şekilde, çocukların gerçekçi katılımlarını sağlamanın etkili yollarını kullanmak önemlidir.

Bu yaklaşımı, yönetim kurulu, çalışanları ve gönüllüleriyle birlikte çocuklarla yan yana gelmesinde aracılık yaptığı paydaşları da dahil olmak üzere, bir bütün olarak korumak gerektiğine inanmaktadır. Bu amaçla “Çocuk Güvenliği Politika Belgesi” düzenlenmiş, belgede TEMAS Derneği’nin çocuk güvenliği ile ilgili ilkelerine, taahhütlerine, çocuk güvenliği prosedürlerine yer verilmiştir.

 AMAÇ VE İLKELER

Bu prosedür; Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği’nin yönetim politikası doğrultusunda

Hedeflere ulaşılabilmesi için;

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, ulusal ve uluslararası belgelerle çocuklara tanınmış her hakka saygı gösterir. Tüm çalışmalarını ayrımcılıktan uzak, çocuğun üstün/öncelikli yararını gözeterek, çocukların katılımı ile sürdürmeyi amaçlar.

TEMAS, Çocuk Güvenliği Politika Belgesi’nin ve bu belgeye uygunluğun, çocukların zarar görmesi riskini en aza indirmekle birlikte, kurumun ve çalışanlarının itibarının korunması için gerekli olduğunun farkındadır. Kurum, süreçlerinde bu belgenin taahhütlerinin yerine getirilmesi için çabalar. Derneğin amaç edindiği hizmetler, herkesin yararına açık olup, belirli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı değildir.

İLKELER

 • Çocuk sağlığının geliştirilmesi, Anne Sütü ve Emzirme konularında halkın bilgisini arttıracak toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.
 • Çocuk sağlığı ve güvenliği için bilimsel toplantı, konferans, seminer, sempozyum ve kurslar düzenlemek, bilimsel projeleri desteklemek, sanal ortamda etkinliklerde bulunmak.
 • Çocuğun yüksek yararının en uygun şekilde gözetilmesi, her şeyden önemli olup, karar aşamamızdaki temel unsur olmalıdır.
 • Çocuklar da dâhil olmak üzere birlikte çalıştığımız kişilere Çocuk Koruma Politikamız hakkında ve çocuklarını korumak için nasıl çalıştığımız hakkında bilgiler vererek dürüst ve şeffaf bir şekilde çalışmak
 • Hassas kişisel verileri korumak için gizliliği sağlamak. Bilgiler sadece bilmesi gereken kişiler ile paylaşılacaktır. Bilgiye erişime sadece resmi görevlerin yerine getirilmesi için izin verilecektir.
 • Çocuk, bebek, anne sağlığı ve güvenliği için Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ya da yardımlaşmak.
 • Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

TANIMLAR

Çocuk: 1989 yılına ait Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (UNCRC) doğrultusunda Politika kapsamında çocuk, 18 yaşına ulaşmamış kişi olarak tanımlanır. (mayavakfı, tarih yok)

Çocuk Koruma Politikası Nedir? Çocuk Koruma Politikası bir kurumun çocukları istismar, sömürü ve kurumsal ihmalden koruma taahhüdüdür.

Çocuk İstismarı: Çocuk istismarı ve ihmali, çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallara ve profesyonel kişilere göre yapılması uygunsuz olan ve çocuğa zarar veren, ya da çocuğun gelişimini engelleyen her türlü davranışı kapsar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başlıca istismar kategorilerini şöyle sıralamıştır: Fiziksel İstismar, Duygusal İstismar, Kusurlu ve İhmalkar Muamele ile Cinsel İstismar ve Sömürü.

Fiziksel İstismar, fiziksel olarak yaralanmaya veya acı çekmeye yol açan veya açabilecek her türlü sert fiziksel güç kullanımını içermektedir (örneğin; vurma, sarsma, yakma, kadın sünneti, işkence).

Duygusal veya psikolojik istismar ise çocuğun kötü bir takma adla çağrılması, sürekli olarak eleştirilmesi, küçümsenmesi, utandırılması, odaya kapatılması ve tecrit edilmesi gibi aşağılayıcı ve küçük düşürücü davranışları içermektedir.

Cinsel istismar, çocuğa uygunsuz şekilde dokunmayı veya teşhircilik yapmayı, çocukla cinsel içerikli konuşmayı ve çocuğa pornografik içerik göstermeyi de kapsamaktadır.

SORUMLULUK VE YETKİ

Kapsam

Bu politika belgesi öncelikle TEMAS yönetim kurulu, çalışanları, gönüllüleri ve kurullarının taahhütlerini kapsamaktadır. TEMAS çocuklarla yan yana gelmesine aracılık yaptığı paydaşların da bu belgeye uygunluklarını sağlamaya çalışır. Bunun için paydaşları ile bu metni paylaşır ve uygun davranışlarda bulunmalarını taahhüt etmelerini talep eder, aksi halde ilişkisini sonlandırır.

TEMAS çalışanları, gönüllüleri ve yönetim kurulu bu belgeye uygun davranma taahhüdünü gerçekleştirmek için başta çocuk güvenliği olmak üzere, anne ve bebek güvenliği eğitimleri alacak, risklerin en aza indirilmesi için çalışacaktır.

Sorumluluk

Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Yönetim Temsilcisi olarak Dernek Başkanı sorumludur.

Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.

Koruma Protokolü

 • TEMAS Derneği ile ilişkili tüm personeller, gönüllüler, vakfın vizyonuna, misyonuna uygun davranmalıdır. 
 • Her çocuğun, annenin ve bebeğin güvende olduğuna emin olunmalı ve eşit davranılmalıdır.
 • Her zaman anne, bebek ve çocuk için ulaşılabilir konumda olunmalıdır.
 • Çocuk ve annenin güvenliğini tehlikeye atacak riskler için tedbirli ve dikkatli olunmalıdır.
 • Tutarlı ve bilinçli bir şekilde, çocuklara kendilerini ifade edebilecekleri güvenli bir fiziksel ve duygusal alan oluşturulmalıdır.
 • Olumlu ve cesaretlendirici bir dil kullanarak, çocukların iyi davranışları ve ifadeleri güçlendirilmelidir.
 • Bir çocuğun kendi optimal durumunda olmadığı görülürse uygun personele bildirilmelidir.
 • Yukarda sayılanlardan herhangi birinin ihlali durumunda, TEMAS Derneği raporlama ve güvenlik prosedürleri kullanılmalıdır.

UYGULAMA

TEMAS Çocuk Güvenliği Uygulanarak İşe Alım Prosedürü

TEMAS, işe alım süreçlerinde kişilerin çocuk algısı önemli bir seçim kriteridir

İşe alım sürecinde kişilerden adli sicil kaydı talep edilir.

Özgeçmişleri bu politika kapsamında çocuk güvenliği bakış açısı ile değerlendirilir.

Referans kişi talep edilebilir. Bu politika belgesi ve ekleri kişilerle paylaşılıp, uygun davranma taahhüdünde bulunmaları talep edilir.

Kişilerle yapılacak iş sözleşmesine çocuk sağlığını ve güvenliğini kapsayan davranış kuralları eklenir.

Gönüllülerden, gönüllülük başvurusu sırasında, davranış kurallarına uyacaklarına dair taahhütleri alınır.

TEMAS Çocuk Güvenliği Sosyal Medya Prosedürü

İletişim çalışmaları ve medya ile ilişkilerinde çocuğun zarar görmemesini öncelik olarak belirlemiştir.

Çocuğun özel yaşam hakkına ve mahremiyetine saygı gösterir.

İletişim ve medya çalışmalarında hiçbir şekilde çocukların mağduriyetine vurgu yapan, saygınlıklarını zedeleyen bir yaklaşımda bulunmaz.