DOLANDIRICILIK RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

DOLANDIRICILIK RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

AMAÇ

Dolandırıcılık, Rüşvet ve Yolsuzlukla   Mücadele Politikası ile TEMAS gönüllüleri, üyeleriyle birlikte yolsuzluk karşıtı politika ve uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu politika, tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Politika oluşturulurken İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı bir tutum ortaya konulması amaçlanmıştır.

Dolandırıcılık, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, TEMAS Yönetimince;

• Rüşvet ve yolsuzluğun yasaklanması ile ilgili taahhüdünü açık bir şekilde ifade etmeyi ve uygulanan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymayı,

• Bütünlüğün ve itibarın korunması için potansiyel rüşvet ve yolsuzlukların tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik ilkeleri tanımlamayı,

• Hem iç hem dış paydaşlara rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini açık bir şekilde iletmeyi,

• Rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek için çalışanlarımıza yol gösterici olmayı,

•Potansiyel rüşvet ve yolsuzluk riskini tespit etmek ve azaltmak için rüşvet veya yolsuzlukla mücadele programının oluşturulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

KAPSAM

Dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzlukla Mücadele Politikamız, TEMAS ve TEMAS adına hareket eden tüm üçüncü tarafları, (İş Ortakları) Yönetim Kurulu üyelerini, Mal ve hizmet aldığımız firmaları, tedarikçi, danışmanlar, danışanlar ve çalışanları kapsar. Bu kapsama giren tüm kişi ve kuruluşların politikaya uyumlu bir şekilde hareket etmesi esastır.

 Dolandırıcılık, rüşvet ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

TEMAS Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri, Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve bu dernek adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında TEMAS çatısı altında bulunun tün dernekleri zan altında bırakabilecek her türlü davranış ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi/ gayri nakdi menfaatin alınması ya da verilmesi yasaktır.

TANIMLAR

Yolsuzluk: Bulunulan konumun, sahip olunan yetkiye dayanarak, doğrudan ya da dolaylı yoldan maddi veya manevi açıdan kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasını ifade eder. Bir yolsuzluk suçu, yalnızca suçu işleyenlerin değil, bu suçun oluştuğu sırada gözetim görevlerini ihlal etmiş olmaları durumunda, bağlı bulundukları yöneticilerinin ve temsil ettikleri şirketlerinin yasal veya cezai yaptırımlarla karşılaşmasıyla sonuçlanabilir.

Rüşvet: Görevin gereklerine aykırı olarak bir iş yapılması, davranılması, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkar sağlanması, karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat temin edilmesidir.

Bu durum, nakdî veya gayri nakdî şekilde ödeme yapılması, bağış gerçekleştirilmesi, sembolik değeri aşan hediye verilmesi, kişisel menfaat sağlayacak bir teklifte bulunulması gibi pek çok farklı şekilde gerçekleşebilir. Türk Ceza Kanunu yarınca rüşvet bir suç olarak tanımlanmış olup halka açık anonim şirketlerde çalışanların rüşvet suçuna konu eylemleri işlemeleri halinde uygulanacak yaptırımlar Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanmıştır.

Dolandırıcılık: Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nda 157 ve 158. maddelerde düzenlenmiştir.

Madde 157. Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bu eylemiyle dolandırıcılık suçu işlemiş olur. (T.C İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, tarih yok)

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu düzlemde sorumlu;

Etkin bir yolsuzlukla mücadele programını geliştirir, tanımlar, uygular ve denetler.

 • Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programı hakkında görüş verir.

• Çalışanlara, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularına ilişkin durum değerlendirmeleri yapılmasında yardımcı olur.

• Bildirilen her türlü rüşvet ve yolsuzluk eylemini araştırır.

 • Grup kurallarının benimsenmesini, ilgili tüm yasal ve düzenleyici gereklere göre gerektiği şekilde ilaveler yapılmasını ve grup kurallarının doğru uygulanmasına yönelik faaliyetlerin koordine edilmesini sağlar.

• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele programı hakkında rehberlik eder.

UYGULAMA

  • TEMAS Derneği adına hareket eden tüm üçüncü tarafların (tedarikçiler, müşteriler, iş ortakları, alt işverenler, aracılar vb.) yasal düzenlemelere, TEMAS Derneği Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri ile Dolandırıcılık, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyumu hassasiyetle gözetilir.
  • Bu doğrultuda, TEMAS adına hareket eden üçüncü taraflar hiçbir suretle ticari bir kararı uygunsuz şekilde etkilemek amacıyla herhangi bir menfaatte bulunamaz.
  • TEMAS Derneği adı altında iş yapan, tarafların ilgili yasal düzenlemelere ve derneğin etik kuralları ile Dolandırıcılık, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına uyacaklarına dair taahhütlerine iş sözleşmelerinde yer verilir ve sözleşme hükümlerine tam uyum gözetilir.
  • Politika esaslarına ve yasal düzenlemelere uyumun sağlanmadığının tespiti halinde bu konular Etik Kurul’da ele alınır, incelenir ve alınan karara göre uygulama ve yaptırımlarda bulunulur.