İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

• İşe alım politikaları oluşturulurken ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmayacak şekilde planlaması yapılır.

• Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenir ve işe alımlar bu kriterlere uygun şekilde yapılır.

• Çalışanlarımıza sağlanan tüm haklarda adil davranılır. Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve yetkinliklerini arttırmalarına yönelik eğitim ve gelişim programları gerçekleştirilir ve eğitim politikaları oluşturulur.

• Şirketimiz temsilcilerinin katılımıyla üç ayda bir çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimler verilir.

• Şirket çalışanlarımızın görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri duyurulur. Çalışanlarımıza verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir.

• Çalışanlarımız arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanlarımızın şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır.

• Çalışanlar için, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmelik esaslarına uygun güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanır.