İşe Alım Politikası

İşe Alım Politikası

  1. AMAÇ Bu prosedür; Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği’nin yönetim politikası doğrultusunda hedeflere ulaşılabilmesi için dernek personel ihtiyacının tespit edilmesi, personelin temin edilmesi, işe başlama ve işten ayrılma işlemleri, personelin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimlerin verilmesi, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, personel performanslarının değerlendirilmesi, terfi, çalışma saatleri, özlük hakları, motivasyon ve personel memnuniyeti gibi konularda işleyişi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  2. KAPSAM Bu prosedür, Temas Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği’nin Entegre Yönetim Sistemi içinde yer alan tüm faaliyetlerini yerine getiren birimleri kapsar.
  3. SORUMLULAR Bu prosedürün hazırlanması ve yönetiminden Yönetim Temsilcisi olarak Dernek Başkanı sorumludur. Prosedürün uygulanmasına yönelik sorumluluklar prosedürde belirtilmiştir.
  4. UYGULAMA Derneğimizin İnsan Kaynakları Yönetimi işlemleri; Dernek Yönetim Kurulu Kararı, personel mevzuatları ve konu ile ilgili prosedür ve talimatlara göre İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü yoksa Dernek Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İstihdam Şekilleri, Pozisyonların Şekillendirilmesi ve Gruplandırılması: Derneğimizde istihdam şekilleri ve pozisyonlar aşağıdaki şekilde yapılmaktadır:

  1. Sürekli Personel: şirketlerimizde, asli ve sürekli hizmetleri yerine getirmekle görevlendirilen ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile iş akdi yapılan personeldir.
  2. Kısmi Zamanlı Personel: Şirketlerimizde, tam zamanlı çalışmayı gerektirmeyen, Belirli Süreli İş Sözleşmesi ile il akdi yapılan personeldir. Kısmi zamanlı personelin, hangi işlerde çalıştırılacağı, işe alınış şekli, çalışma usul ve esasları ile sözleşmede yer alan esaslar Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.
  3. Alt İşveren Personeli: Çalışma hususları, karşılıklı yapılan sözleşmelerde yer almaktadır.

Pozisyonların Belirlenmesi ve Gruplandırılması: Pozisyonlar, derneğimizin personel ihtiyacı dikkate alınarak, haftalık değerlendirme toplantılarında ve yönetimin gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir ve tespit edilir. Her pozisyona ait görev tanımları kişilere yazılı olarak tebliğ edilerek, imzalı bir örneği kişilerin özlük dosyalarında muhafaza edilir.

Personel İhtiyacının Belirlenmesi: Personel seçme ve yerleştirmede fırsat eşitliği, tarafsızlık, gizlilik ve bilgilendirme ilkelerine gereken önem ve titizlik gösterilir. İşe almaya, Dernek Yönetim Kurulu yetkilidir. Personeller benzer operasyonlarda başarılı bir performans sağlamış kişiler, mevcut ilişkiler ya da bu konuda danışmanlık hizmeti veren firmalar vasıtasıyla bulunur.

Personel İlanı ve Başvuru Kabulü: Derneğimizin ihtiyaç duyduğu personel ilanları temasdernegi.com web sayfamızda yayınlanır. Hazırlanan ilanın herhangi bir formatı yoktur. Gönderilen tüm başvurular, her pozisyon için ayrı ayrı dosya oluşturularak, dosyalanır. Personel alımında öncelikle mevcuttaki özgeçmişler ve iş başvuru formları değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda ulaşan CV ler ve İş Başvuru Formları,

aranılan nitelikler esas alınarak ön elemeden geçer. Ön elemeden geçen adaylar, görüşmeye çağırılır. Görüşmede, kişinin pozisyona uygunluğunu değerlendirecek sorular sorulur, pozisyonun gerektirdiği vasıflarla kişinin bilgi, yetenek ve ilgisinin değerlendirmesi yapılır. Görüşme sonrasında, ilgili birim yetkilisi ve Yönetim Kurulu Başkanı ile yapılacak son değerlendirmeden sonra kabul gören personel için Başvuru Formu doldurtulur, ilgili kısımlar imzalanır ve işe başlayacağı tarih bildirilir. İlgili personel ile işveren arasında yapacağı iş ve çalışma şekline uygun olarak sözleşme imzalanır. Özlük dosyasında bulunması gereken evrakları hazırlaması için, işe alımı yapılan personele işe giriş için hazırlanacak belgeler listesi verilir ve işe başlayacağı tarihte evrakların tamamını getirmesi istenir.

Personel Eğitimleri: Personel Eğitimleri alınacak personelin niteliklerine göre belirlenerek yapılır.

Çalışma Saatleri, Fazla Çalışmalar, İzinler: Personelimizin çalışma saatleri, fazla çalışmaları ve izin hakları ile ilgili detaylı bilgi işe alım sözleşmelerinde belirlenecektir.

Personelin Genel Hak ve Yükümlülükleri, Ücret ve Eklentileri Personelin Genel Hak ve Yükümlülükleri, Ücret ve Eklentileri ile detaylı bilgi işe alım sözleşmelerinde bulunmaktadır.

Disiplin Kuralları: Disiplin kurulu, disiplin kuralları ve uygulanacak cezalar ile detaylı bilgi işe alım sözleşmelerinde bulunmaktadır.

Performans Değerlendirme: Derneğimizde çalışan personel için personelin çalışma süresince katıldığı eğitimler, seminerler, işyerinde çalıştığı süre, işyerindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak Yönetim Gözden Geçirme toplantılarında da personelin performansları değerlendirilir.

İş Akdinin Feshi: Derneğimizde çalışan personelin iş akdinin feshi ile ilgili detaylı bilgi işe alım sözleşmelerinde bulunmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti: Derneğimizde çalışan personel, çalışma koşulları, yaptığı iş vb. durumlar ile ilgili öneri, istek ve şikâyetini derneğimiz info mail adreslerini kullanarak yapabilirler. Yapılan istek, öneri ve şikâyetler haftalık değerlendirme toplantılarında değerlendirilir.

Dernek olarak çalışanlarımız arasında eşitliği çeşitliği teşvik edip ayrımcılığı ortadan kaldıran kapsayıcı bir politika sürdürmekteyiz. İstihdam için değerlendirmelerimizde farklı çalışan profiline, farklı yaş gruplarına, geçmişlere, kültürlere, cinsiyet kimliklerine ve ifadelerine, cinsel yönelime vb. sahip olmak, dernek olarak hizmet verdiğimiz tüm kesimleri daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Bu nedenle, tüm nitelikli başvuru sahipleri ırk, din, cinsiyet, cinsel kimlik veya yaşa bakılmaksızın eşit değerlendirilmektedir.